ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SUWNIC NR 6/2018

Spółka SORT-BET z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę suwnic w ramach prac dotyczących wyposażania nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego  na terenie gminy Milicz (56-300), obręb Stawiec.  Poniżej znajdą Państwo niezbędne materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2/A

Załącznik nr 2/S

Wzór umowy – załącznik nr 4

Pytania i odpowiedzi 06.11.2018

Pytania i odpowiedzi 08.11.2018

Pytania i odpowiedzi 15.11.2018

Termin i sposób składania ofert:

W związku z dużą liczbą pytań jakie napłynęły do opublikowanego zapytania, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na składanie ofert o 7 dni tj. do dnia 20 listopada 2018r.
Tym samym zmianie ulegają inne zapisy dotyczące terminów tj.:
1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
SORT-BET SP. Z O.O.
Świebodów 49,
56-320 Krośnice
Oferta na zapytanie nr 6/2018
Nie otwierać przed dniem 20.11.2018 godz. 12:00
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2018 r. do godz. 12:00 osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską pod adres wskazany w pkt 10 powyżej.
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie ws. treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do 15.11.2018r. do godz. 12:00. Jeżeli prośba o udzielenie informacji lub wyjaśnień wpłynie w późniejszym terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania