Sortownie odpadów PSZOK

„SORT-BET” Sp. z o.o. oferuje w tym zakresie kompleksowe wykonawstwo od projektu aż po końcowe rozruchy i szeroko rozumianą opiekę powykonawczą. Sortownie odpadów PSZOK czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to nic innego jak miejsce do którego trafiają selektywnie zebrane odpady komunalne.


   


W PSZOK przyjmowane są zebrane w sposób selektywny, niżej wymienione odpady:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • zielone,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 0,2 Mg/mieszkańca/rok kalendarzowy,
 • zużyte opony,
 • odzież i tekstylia,
 • gleba i ziemia w tym kamienie,
 • popiół,
 • niebezpieczne,
 • inne odpady problemowe.

pasunio1

………natomiast nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zawierające azbest,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • części samochodowe (w tym szyby samochodowe),
 • odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
 • padłe zwierzęta.